Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti OfficeLand, s.r.o.

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2. Dodávka tovaru

3. Platba

4. Cena

5. Reklamácie

6. Stornovanie objednávky

7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

8. Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej podobe

9. Ochrana osobných údajov

10. Orgán dozoru

11. Poučenie o riešení sporov

12. Záverečné ustanoveniaTieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb (ďalej len "tovar") na internetovom obchode predávajúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Kupujúcim v zmysle týchto VOP môže byť spotrebiteľ, alebo podnikateľ. 

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v tomto zmluvnom vzťahu v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

 

Podnikateľom sa rozumie osoba

  • zapísaná v obchodnom registri, 
  • ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia,
  • ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade rozporov medzi VOP a individuálnou zmluvou, sú vzťahy upravené prednostne zmluvou.


Predávajúci:

OfficeLand, s.r.o.
IČO: 35 843 136, IČ DPH SK: 2020248153
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I pod vlož.č.27288/B
sídlo: Mierová 183, 821 05 Bratislava
prevádzka a poštová adresa: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
web stránka: www.officeland.sk
mail: shop@officeland.sk
telefón: 02 436 325 32 -4
mobil:+421 902 456 224
 

Bankové spojenia:
Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK0809000000000630344174
BIC: GIBASKBX

Tatra banka: 2621073682/1100

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci odoslaním objednávky zasiela predávajúcemu návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim, a to potvrdením prijatia objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zo svojej ponuky, ktorý si kupujúci objednal.


1.1. Objednávka tovaru:

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru niektorým z nasledujúcich spôsobov:
- on-line objednávka na internetovom obchode predávajúceho: www.officeland.sk
- elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: shop@officeland.sk
- poštou na adrese OfficeLand, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

V objednávke musia byť uvedené základné náležitosti:
a) meno kupujúceho (spoločnosti) s uvedením jeho presnej adresy, IČO a IČ DPH (ak je mu toto pridelené)
b) špecifikácia tovaru, jeho množstvo, prípadne balenie
c) miesto dodania tovaru, ak je odlišné ako fakturačné
d) spôsob platby (hotovosť, bezhotovostný prevod)

1.2. Akceptácia objednávky tovaru:

Predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho, po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny, má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky zaslané prvé oznámenie o prijatí objednávky z internetového obchodu predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho zašle predávajúci všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom, prípadne iné údaje.

2. Dodávka tovaru

Predávajúci je povinný po záväznom akceptovaní objednávky dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Objednávky spracuje predávajúci do 24 hodín od prijatia objednávky (v pracovné dni), v závislosti od aktuálnych zásob. V prípade nedostupnosti niektorých položiek, bude zákazník kontaktovaný. Po odsúhlasení kupujúcim, tovar bude nahradený iným, ktorý spĺňa všetky kvalitatívne a účelové požiadavky, tento však nesmie byť horšej kvality ako objednaný tovar.

V prípade, ak si zákazník objednáva tovar s rôznymi dodacími lehotami, vzťahuje sa na predmetnú objednávku najdlhšia dodacia lehota uvedená pri objednávanom tovare (ak nie je dohodnuté inak). Dodacie lehoty oznámené predávajúcim sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov zákazníka na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné.

 
2.1. Rozvoz tovaru predávajúcim v Bratislave

Rozvoz v rámci Bratislavy zabezpečuje predávajúci v dvoch režimoch, podľa toho ako si zákazník v košíku pri vytváraní objednávky zvolil.

2.1.1Eko rozvoz OfficeLand

Rozvoz podľa lokality rozvozu (spravidla v každej lokalite dva krát do týždňa, pričom o predpokladanom dni dodania tovaru je zákazník informovaný v košíku pri vytváraní objednávky:
a) s poplatkom 5 € bez DPH resp. 6,00 € s DPH pri objednávke v ktorej hodnota tovaru nepresiahne 70 € bez DPH resp. 84 € s DPH
b) s poplatkom 2 € bez DPH resp. 2,40 € s DPH pri objednávke v ktorej hodnota tovaru presiahne od 70 € bez DPH resp. 84 € s DPH.

2.1.2 Expres rozvoz OfficeLand

Rozvoz do 24 hodín nasledujúci pracovný deň po naskladnení tovaru:
a) s poplatkom 3 € bez DPH resp. 3,60 € s DPH pri objednávke v ktorej hodnota tovaru nepresiahne 70 € bez DPH resp. 84 € s DPH
b) bez poplatku pri objednávke v ktorej hodnota tovaru presiahne 70 € bez DPH resp. 84 € s DPH.

Dovoz do 24 hodín (nasledujúci pracovný deň) platí iba pre objednávky prijaté najneskôr do 15:00 hod.

Príklad:
Pri objednaní tovaru v stredu o 15:30, bude tento tovar dodaný v piatok.
Pri objednaní tovaru v stredu o 14:30, bude tento tovar dodaný vo štvrtok.


2.1.3

Rozvoz tovaru predávajúcim je štandardne zabezpečený dodaním tovaru bez vynášky na nadzemné podlažia. O vynášku bez výťahu je kupujúci povinný požiadať vopred.


2.2. Osobný odber

Osobný odber v prevádzke predávajúceho na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave (areál Golden City priestor č. 23) je možný až po predchádzajúcej objednávke. Predávajúci bude kontaktovať kupujúceho (podľa údajov uvedených v objednávke) keď bude tovar pripravený k odberu. Objednávku si zákazník môže vyzdvihnúť počas prevádzkovej doby:

Pondelok – Štvrtok: 8:30 – 17:00
Piatok: 8:30 – 16:00
obedňajšia prestávka 12:00 – 12:30

Orientačné dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare na adrese www.officeland.sk. Ak zákazník neprevezme objednávku v lehote do 10 pracovných dní od avíza, že má svoju objednávku pripravenú k odberu, bude táto objednávka stornovaná bez možnosti odobratia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak.

 

2.2.1. Nákup bez predchádzajúcej objednávky

Na prevádzke predávajúceho na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave (areál Golden City) je možný nákup bez predchádzajúcej objednávky len v hodnote nad 20 €. Zákazník si môže zakúpiť tovar, ktorý je momentálne na prevádzke predávajúceho. O dostupnosti tovaru sa môžete vopred informovať (Sme internetový obchod a väčšinu tovaru nedržíme na prevádzke).

K úhrade nákupu si pripravte fakturačné údaje (firma - IČO, súkromná osoba - meno a adresa) nakoľko vystavujeme iba faktúry nie pokladničné doklady. Faktúru je možné uhradiť hotovosťou alebo platobnou kartou priamo pri nákupe tovaru v našej prevádzke.


2.3. Kuriérom

Zákazník obdrží od predávajúceho emailovú notifikáciu pred odoslaním balíka.
Pri zaslaní tovaru kuriérom závisí cena od hmotnosti objednávky:

hmotnosť

cena bez DPH

DPH (20%)

cena s DPH

do 5kg

4,00 €

0,80 €

4,80 €

do 10kg

4,50 €

0,90 €

5,40 €

do 20kg

5 €

1,00 €

6,00 €

do 30kg

6 €

1,20 €

7,20 €

do 50kg

9 €

1,80 €

10,80 €

do 70kg

11 €

2,20 €

13,20 €

do 100kg

16 €

3,20 €

19,20 €

do 150kg

20 €

4,00 €

24,00 €

do 250kg

25 €

5,00 €

30,00 €

do 350kg

30 €

6,00 €

36,00 €

do 500kg

32 €

6,40 €

38,40 €

do 700kg

60 €

12,00 €

72,00 €

do 1.000kg

70 €

14,00 €

84,00 €


+ pri dobierke cena za dobierku 1,00 € bez DPH resp. 1,20 € s DPH

Pri doručení tovaru kuriérom, alebo poštou, pod hodnotu 10 € bez DPH resp,. 12 € s DPH a tovare, ktorý je na objednávku (hlavne z kategórie reklamných predmetov), si vyhradzujeme právo nezasielať tovar na dobierku. Je potrebné tovar dopredu uhradiť až potom tovar objednáme.  


2.5. Rozvoz predávajúceho mimo Bratislavy
Predávajúci môže zabezpečiť rozvoz tovaru aj mimo Bratislavy. Dodacia lehota a poplatok za doručenie závisí od miesta, kde má byť tovar dodaný a od celkovej hodnoty objednávky, váha objednávky nerozhoduje:


Okruh 1 - dodávka do 3 prac. dní - zahŕňa mestá a okolie: Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, Galanta, Šaľa, Dunajská Streda;
Pri objednávke do 150 € bez DPH resp. 180 € s DPH je poplatok za doručenie 5 € bez DPH resp. 6 € s DPH;
Pri objednávke od 150 € bez DPH resp. 180 € s DPH je rozvoz bez poplatku.

Okruh 2 - dodávka do 5 prac. dní - zahŕňa mestá a okolie: Nitra, Nové Zámky, Levice, Komárno, Zlaté Moravce, Topoľčany, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Hlohovec, Piešťany;
Rozvoz predávajúci zabezpečuje iba pri objednávke od 300 € bez DPH resp. 360 € s DPH a to bez poplatku.

Kliknite sem, otvorte si mapu a zistite o možnosti dopravy viac!

Pri rozvoze tovaru predávajúcim mimo Bratislavy je predávajúci oprávnený zabezpečiť prepravu tovaru externým prepravcom, pri zachovaní hore uvedenej ceny prepravy pre zákazníka.
Pri väčších objednávkach (napr. paleta papiera) je možné s predávajúcim telefonicky alebo zaslaním e-mailu dohodnúť dopravu aj mimo vyššie uvedených miest individuálne, prípadne bezplatne.

2.6 
Zákazník je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať stav dodaného tovaru. Zákazník je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý je neúplný alebo je poškodený. 
Pokiaľ takto poškodený, alebo neúplný tovar zákazník od prepravcu prevezme je povinný poškodenie, alebo neúplnosť tovaru oznámiť mailom na shop@officeland.sk a to najneskôr do 24h od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia tovaru nezbavuje zákazníka práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť odmietnuť reklamáciu neúplne dodaného, alebo poškodeného tovaru

2.6. Poštou
Upozorňujeme, že balíky sú doručované na prislúchajúcu pobočku Slovenskej pošty, nie priamo na adresu zákazníka.

Zaslanie tovaru poštou je limitované do 10 kg váhy objednávky. Zákazník obdrží od predávajúceho emailovú notifikáciu pred odoslaním objednávky s číslom jeho balíka, vďaka ktorému môže kontrolovať pohyb balíka na stránke www.posta.sk. O uložení balíka na pošte bude zákazník informovaný SMS, alebo mailom priamo z pošty. Z tohto dôvodu je potrebné uvádzať správny mail a mobil. Avízo do poštových schránok už pošta nedáva!

Predávajúci si vyhradzuje právo neposielať niektorý tovar poštou, prípadne navýšiť poštovné podľa potreby (napr. tabule, mapy...).


Cena = poštovné + balné:

 hmotnosť 

  cena bez DPH  

  DPH (20%)  

  cena s DPH  

do 2 kg

3,50 €

0,70 €

4,20 €

do 5 kg

4 €

0,80 €

4,80 €

do 10 kg

4,50 €

0,90 €

5,40 €


3. Platba

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, ak sú účtované.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
v hotovosti pri dodaní tovaru prostredníctvom pracovníka OfficeLandu
v hotovosti pri dobierke kuriérovi  (dobierka pri spôsob dopravy poštou nie je možná)
v hotovosti pri odobratí tovaru v prevádzke predávajúceho na Starej Vajnorskej 11 v Bratislave

platba kartou  pri odobratí tovaru na prevádzke Stará Vajnorská 11 v Bratislave
faktúra- prevodom na účet so splatnosťou podľa dohody (štandardne 14 dní) - táto možnosť je len pre zákazníkov, ktorí majú povolenú túto formu úhrady Možnosť platby na faktúru je nutné dohodnúť telefonicky, alebo mailom.
- platba prevodom vopred - prevodom na účet na základe zaslaných platobných inštrukcií - až po pripísaní celej kúpnej ceny s DPH v prospech účtu spoločnosti OfficeLand, s. r. o. je tovar expedovaný
platba kartou (on-line) - pri dokončení objednávky budete presmerovaný na rozhranie Slovenskej sporiteľne, akceptované sú karty MasterCard a Visa
 
formou leasingu pri technike – po dohode s predávajúcim, minimálna hodnota tovaru je 1000€ bez DPH resp. 1200 € s DPH


4. Cena

4.1Tvorba ceny
Všetky ceny za tovary a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v sumách bez DPH a tiež v sumách s DPH. Kúpna cena tovaru je stanovená podľa cenníku predávajúceho, platného v dobe uskutočnenia objednávky. Platné ceny sú k dispozícii na stránke www.officeland.sk. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim je uvedená vždy pri vybranom tovare. V prípade, ak sa na stránke www.officeland.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná a jeho cena sa výrazne odlišuje od ceny obvyklej, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.2 Manipulačné náklady
K cene objednávky v ktorej hodnota tovaru nepresahuje 20,-€ bez DPH je pripočítaný spracovateľský poplatok vo výške 1,-€ bez DPH.

4.3Katalóg
V prípade požiadavky na katalóg tovaru v tlačenej verzii, vie predávajúci takýto katalóg poskytnúť. Katalóg v tlačenej verzii nezahŕňa všetky tovary, ktoré predávajúci ponúka. Ceny v katalógu nemusia byť aktuálne.

4.4 Vernostný program

Každou objednávkou realizovanou on-line na stránke www.officeland.sk získa každý registrovaný zákazník (bez rozdielu fyzická osoba, firma, nezisková organizácia) možnosť zaradiť sa do vernostného programu. Úroveň zľavového levelu sa vyhodnocuje podľa výšky obratu v € (v cene bez DPH) vybavených objednávok za posledných 180 kalendárnych dní. Tento časový úsek nie je obmedzený kalendárnym rokom, mesiacom ani dňom v mesiaci. Vyhodnotenie neovplyvňuje ani prechod do nového kalendárneho roku.

Výška zľavy je viditeľná v nákupnom košíku ako súhrnná zľavnená suma spolu s informáciou o úrovni levelu zľavy a výške % uplatnených na jednotlivé kategórie produktov.

Vernostný program má 4 základné úrovne:

  • Level 1
  • Level 2
  • Level 3
  • Level 4

 

Level 1

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje v rozmedzí 300 €  1000 € bez DPH = 360 €  1200 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 1 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 2 % na všetok neakciový tovar (zľava neplatí na kategóriu tonery).

Level 2

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje v rozmedzí 1000 €  2000 € bez DPH = 1200 €  2400 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 2 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 4 % na neakciový tovar, reklamné predmety a 1 % zľava na tonery a akciový tovar.

Level 3

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje v rozmedzí 2000 €  5000 € bez DPH = 2400 €  6000 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 3 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 6 % na neakciový tovar, 10 % zľava na reklamné predmety a 1 %zľava na tonery a akciový tovar.

Level 4

Vstúpite doň, ak za posledných 180 kalendárnych dní sa hodnota Vašich objednávok pohybuje nad 5000 € bez DPH = 6000 € s DPH. Po aktivovaní Levelu 4 sa Vám automaticky bude pri každej objednávke uplatňovať zľava 10 % na neakciový tovar, 15 % zľava na reklamné predmety a 2 % zľava na tonery a akciový tovar.

Zľava na tovar sa neuplatní pri registrovaných zákazníkoch Lyoness Slovakia, nakoľko podliehajú inému zľavovému systému.


5. Reklamácie

Reklamácie spotrebného tovaru zákazníka, ktorý je spotrebiteľom sú vybavované na základe Občianskeho zákonníka § 619 - 627 a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. 

Reklamácie tovaru zákazníka, ktorý je podnikateľom sú vybavované v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a v zmysle zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi ak tieto VOP výslovne nestanovujú inak.

Ak sa vyskytne vada na zakúpenom tovare, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania, alebo neoprávneného zásahu.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho, pričom nákup je povinný preukázať predajným dokladom, alebo riadne vyplneným záručným listom.

Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.

Záručné lehoty: štandardne podľa zákona (24 mesiacov), ak nie je výrobcom udané inak.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Povinnosť kupujúceho je uplatniť reklamáciu ihneď, ako zistí vadu. Ak sa vybaví reklamácia opravou veci, predlžuje sa záručná doba tovaru o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do okamihu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať.


Záruka sa nevzťahuje:
- na mechanické poškodenie spôsobené nešetrným zaobchádzaním;
- na poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) alebo inými lokálnymi javmi;
- na vady spôsobené iným používaním výrobku ako je obvyklé.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby sa bezplatne, včas a riadne odstránila. Predávajúci je povinný odstrániť chybu bez zbytočného odkladu. Ak vec ešte nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia chyby žiadať výmenu tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby bolo možné tovar riadne používať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Ak na označenú vadu bola poskytnutá zľava, nemá kupujúci právo na reklamáciu. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

6. Stornovanie objednávky

6.1. Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


6.2. Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (kupujúci je na uvedenom telefónnom čísle nezastihnuteľný, kupujúci neodpovedá na e-maily atď.)
b) tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7 pracovných dní.


7. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 až 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ  aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v tejto lehote, je môže využiť nasledujúci formulár.

Ak spotrebiteľ už tovar obdržal a prevzal, je potrebné, aby ho zaslal späť na adresu OfficeLand, s. r. o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava:

      - v pôvodnom nepoškodenom obale s výnimkou bežného narušenia obalu pri otváraní tovaru
      - nepoužívaný a nepoškodený
      - kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
      - spolu s dokladom o kúpe

 

Tovar je potrebné zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená odoslať tovar na dobierku). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú peniaze za tovar zaslané prevodom na účet spotrebiteľa a to najneskôr do 15 dní v súlade s ustanoveniami zákona. 

 

Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek, alebo je určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.


8. Súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej podobe


8.1
OfficeLand, s. r. o. ako predávajúci, sa zaväzuje odosielať kupujúcemu elektronické faktúry formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke. Odberateľovi budú faktúry zasielané vo formáte PDF.

8.2
Elektronické faktúry sú daňovým dokladom v súlade so zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.3
Kupujúci sa zaväzuje neodkladne oznámiť predávajúcemu, ak faktúra nebola doručená. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti kupujúcim, nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a faktúra sa považuje za doručenú.

8.4
Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú, že v odoslaných a prijatých elektronických faktúrach nebudú vykonávať žiadne zmeny.

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. A to za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo emailom na gdpr@officeland.sk.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom na gdpr@officeland.sk, písomne).

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón, email).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

10. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalska 29/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

 

11. Poučenie o riešení sporov

V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom má spotrebiteľ právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý umožňuje riešiť spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. 

Zoznam subjektami alternatívneho riešenia sa nachádza na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR: 

www.mhsr.sk

 

12. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Písomným oznámením zmeny týchto VOP sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.


Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
-  Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
-  Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie.
-  Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
-  Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu ceny, o ktorej však kupujúceho vopred upozorní formou e-mailu pri konkrétnej objednávke.

Za prípadné nejasnosti a nedorozumenia spôsobené z týchto dôvodov sa vopred ospravedlňujeme. Ak nastanú, budeme sa ich usilovať riešiť individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu a konkrétnych možností.